Home หลักสูตร English Programme (EP)
English Programme (EP)

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษทั้งเพื่อการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปและการประกอบอาชีพ โรงเรียนศรีวิกรม์จึงได้เปิดสอนหลักสูตร English Programme เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล

 

หลักสูตร English Programme โรงเรียนศรีวิกรม์ดำเนินตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ระบบการสอนสองภาษาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม วัฒนธรรมและร่างกาย ด้วยหลักสูตรที่มุ่งเน้นความสามารถและความต้องการรายบุคคลและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมวัฒนธรรมไทย อันได้แก่การมีภาวะผู้นำ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบและคุณธรรม

 

ระดับอนุบาล ดำเนินตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2546 เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณลักษณะทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใต สังคมและสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ระดับประถม ซึ่งดำเนินการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นหลักสูตรที่บูรณาการแนวการสอนจากประเทศตะวันตกเข้ากับระบบการศึกษาของไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งส่งเสริมการอนุ รักษ์วัฒนธรรมไทย

 

วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ วิชาที่สอนเป็นภาษาไทย
 1. คณิตศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. สังคมศึกษาฯ (สากล)
 5. สุขศึกษา
 6. คอมพิวเตอร์
  • กิจกรรมชมรม
  • กิจกรรมรักการอ่าน
  • ทักษะการใช้ห้องสมุด
 1. ภาษาไทย
 2. สังคมศึกษาฯ (ไทย)
 3. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 4. ศิลปะ
 5. Mad Science (วิทยาศาสตร์เชิงทดลอง)
 6. พลศึกษา
  • ลูกเสือ / เนตรนารี
  • กิจกรรมแนะแนว

*** เรียนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ***

 

ระดับมัธยม หลักสูตร English Programme ซึ่งดำเนินงานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่บูรณาการแนวการสอนจากประเทศตะวันตกเข้ากับระบบการศึกษาของไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

 

   ในระดับมัธยมศึกษา ทุกวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับสังคมไทย นอกจากนี้ ยังมีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ITC ทักษะการใช้ห้องสมุดและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

การเรียนการสอนใช้ระบบสองภาษา ภายใต้วิธีการที่หลากหลายเอื้อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

  เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งทักษะ สังคม Srivikorn English Programme ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบต่างๆให้แก่นักเรียน ได้แก่

 • กิจกรรมเพิ่มศักยภาพนักเรียน : International Day, Science Fair, Junior Quiz, Spelling Contest, และ English Camp.
 • กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและต่างชาติ : การไหว้ครู วันลอยกระทง การ ประกวดมารยาทไทย วันคริสต์มาสและเทศกาลสำคัญของ ประเทศต่างๆ
 • กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชนและส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกฝัง คุณธรรมและการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมในยุคปัจจุบัน

 

EP 01     EP 02

EP 03     EP 04